Cele mikroprojektu

Celem ogólnym mikroprojektu jest wypełnienie luki edukacyjnej w szkołach zawodowych i specjalistycznych w Polsce i na Słowacji w zakresie tzw. kompetencji miękkich oraz językowych poprzez doposażenie stanowisk do cyfrowej pracowni językowej, które pozwalają łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, są to:rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w poszukiwaniu pracy, branżowe podejście do nauki języków obcych.
Przenośne zestawy zakupione do cyfrowej pracowni językowej umożliwią przeprowadzeni zajęć w przyszłości w różnych szkołach, pozostaną do dyspozycji wg zapotrzebowania uczniów szkół zawodowych i specjalistycznych obszaru pogranicza polsko-słowackiego.
Różne formy działań diagnozujących jak i rozwijających ww. kompetencje wypełnią lukę edukacyjną w wybranych szkołach zawodowych i specjalistycznych, a poprzez to poprawią jakość transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej, co spowoduje lepsze przygotowanie młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej na tak trudnym dziś polskim i słowackim rynku pracy.

Cele szczegółowe mikroprojektu to:
CEL 1. Nabycie przez uczniów szkół zawodowych i specjalistycznych tzw. kompetencji miękkich i językowych. Kompetencje miękkie i językowe pozwolą uczniom w przyszłości łatwiej odnaleźć się na rynku pracy,
CEL 2. Diagnoza gotowości uczniów szkół zawodowych i specjalistycznych do podjęcia aktywności zawodowej. Diagnoza poprzez szereg działań zawartych w projekcie pozwoli określić szczegółowo możliwości i potencjał uczniów na aktualnym rynku pracy i wskazać ewentualne działania
w zakresie edukacji, co w przyszłości pozwoli szkołom w Polsce i na Słowacji lepiej konstruować programy kształcenia, co finalnie pomoże absolwentom szkół lepiej odnaleźć się na rynku pracy.
CEL 3. Integracja i wymiana doświadczeń uczniów szkół zawodowych i specjalistycznych oraz ich opiekunów w zakresie sytuacji na rynku pracy, jakości kształcenia oraz aktywne poznawanie pogranicza polsko-słowackiego.

Accessibility