Ciele projektu

Všeobecným cieľom projektu je vyplniť medzeru vo vzdelávaní na odborných a priemyselných školách a učiliskách týkajúcu sa tzv. mäkkých kompetencií a jazykových znalostí, prostredníctvom zakúpenia dodatočného vybavenia do digitálnej jazykovej učebne, ktoré uľahčia žiakom jednoduchšie sa orientovať na pracovnom trhu, sú to: rozvíjanie schopností kreatívneho myslenia, rozvíjanie schopnosti tímovej práce, využitie moderných technológií pri hľadaní zamestnania, odborový prístup k náuke cudzích jazykov. Mobilné súpravy, zakúpené do digitálnej jazykovej učebne, umožnia v budúcnosti zrealizovať školenia aj na iných školách, zostanú k dispozícii podľa potrieb žiakov stredných odborných a priemyselných škôl a učilísk na území Poľsko-Slovenského pohraničia. Rôzne formy činností zameraných na analýzu a na rozvíjanie vyššie uvedených kompetencií, vyplnia medzeru vo vzdelávaní na vybraných stredných odborných a priemyselných školách a učiliskách, a vďaka tomu zlepšia pripravenosť mládeže na zapojenie sa do domáceho pracovného trhu v Poľsku a na Slovensku.

Špecifické ciele mikroprojektu:
CIEĽ 1. Nadobudnutie žiakmi stredných odborných a priemyselných škôl a učilísk tzv. mäkkých kompetencií a jazykových znalostí. Mäkké kompetencie a jazykové znalosti v budúcnosti umožnia žiakov jednoduchšie si nájsť zamestnanie.
CIEĽ 2. Diagnóza pripravenosti žiakov stredných odborných a priemyselných škôl a učilísk na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Diagnóza, vykonaná prostredníctvom radu činností realizovaných v rámci projektu, umožní podrobne určiť možnosti a potenciál žiakov na súčasnom pracovnom trhu, a poukázať na prípadné činnosti týkajúce sa vzdelávania, ktoré v budúcnosti umožnia školám v Poľsku a na Slovensku lepšie pripraviť vzdelávacie programy, čo v konečnom dôsledku pomôže absolventom týchto škôl uplatniť sa na domácom pracovnom trhu.
CIEĽ 3. Integrácia a výmena skúseností medzi žiakmi stredných odborných a priemyselných škôl a učilísk, ako aj ich pedagógov, týkajúcich sa situácie na pracovnom trhu, kvality vzdelávania, ako aj aktívne spoznávanie Poľsko-Slovenského pohraničia.

Accessibility