Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020

Celkové plánované výdavky na mikroprojekt sú 56.260,20 EUR

v tom:

spolufinancovanie z prostriedkov EFRR 47.821,17  EUR (85%)

Accessibility