Fotografická súťaž FOTKA Z POHRANIČIA

Smernica k fotografickej súťaži
FOTOGRAFIA Z POHRANIČIA

I. Organizátor súťaže

 1. Fotografická súťaž FOTOGRAFIA Z POHRANIČIA je organizovaná v rámci mikroprojektu s názvom NOVÝ ROZMER VZDELÁVANIA spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
 2. Organizátorom fotografickej súťaže FOTOGRAFIA Z POHRANIČIA, ďalej len „Súťaž” je Ekonomická univerzita v Rzeszowe a slovenským partnerom je Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD.

II. Cieľ a tematika súťaže

Cieľom Súťaže je propagácia najzaujímavejších miest poľsko-slovenského pohraničia a motivovanie mládeže k aktívnemu spôsobu trávenia voľného času.

III. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl z oblasti pohraničia: Región Podkarpatského vojvodstva > okresy Krosno > Bieszczady, Brzozów, Jasło, Krosno, Lesko, Sanok; Przemyśl > Jarosław, Lubaczów Przeworsk, Rzeszów, Prešovský samosprávny kraj > Prešov.
IV.  Prihlasovanie prác do súťaže

 1. Fotografie do súťaže sa posielajú vo forme súboru v elektronickej forme na e-mailovú adresu info@wsie.edu.pl s predmetom správy: fotografická súťaž. Fotografia musí byť vo formáte JPG, minimálne 10 mega pixelov, s minimálnym rozlíšením 150 dpi a veľkosť súboru nesmie prekročiť 10 MB.
 2. Každý účastník môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 fotografie.
 3. V e-maile zaslanom na adresu organizátora (WSI-E) sa musia nachádzať nasledovné informácie:
 • osobné údaje účastníka meno, priezvisko, adresa),
 • telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • názov fotografie,
 • JPG súbor má byť označený priezviskom s poradovým číslom fotografie napr. Novak1, Novak2 a nie číslom, ktoré priradil fotoaparát
 • dátum a miesto vytvorenia fotografie.
 1. Práce je možné prihlasovať do 31. októbra 2017.
 2. Fotografie zaslané do súťaže sa môžu spracúvať výlučne vo fotografických tmavých komorách a môžu byť na nich vykonané výlučne základné úpravy – rozjasnenie, kontrast, redukcia farieb. Akékoľvek iné zmeny, predovšetkým fotomontáž, nie sú povolené.
 3. Fotografie prihlásené do súťaže môžu byť hodnotené aj v iných súťažiach.
 4. Fotografie môžu zasielať výlučne ich autori.
 5. Práce, ktoré nebudú spĺňať smernice súťaže, sa nebudú brať do úvahy.
 6. S prihlásením fotografií do súťaže účastník súťaže zároveň vyjadruje súhlas s ich zverejnením organizátormi súťaže s cieľom propagácie súťaže a mikroprojektu a poskytnutím práva bezplatnej a neobmedzenej licencie z jeho strany na umiestnenie ním vytvorených fotografií na internetovej stránke mikroprojektu, v kalendári, ktorý sa plánuje vydať po skončení súťaže a na výstave v študentskom klube WSI-E.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo na bezplatnú reprodukciu odmenených a hodnotených prác počas výstavy, ako aj v iných publikáciách súvisiacich so súťažou.
 8. Poskytnutie súťažných prác zároveň znamená, že práce nebudú žiadnym spôsobom ohrozovať ani narúšať práva tretích osôb, predovšetkých ich vlastnícke a autorské práva a že osoba zasielajúca súťažné práce má súhlas osôb, ktorých podoba sa nachádza na fotografiách a oprávnenie na využívanie týchto podobizní v rozsahu uvedenom v bode 9 vyššie. V prípade, že si tretia osoba bude nárokovať na odškodné z dôvodu porušenia práv uvedených vyššie, účastník súťaže ako výlučne zodpovedná osoba, uhradí Organizátorovi všetky náklady súvisiace s nárokmi, ktoré boli vznesené voči nemu, oslobodzujúc Organizátora od akýchkoľvek záväzkov, ktoré mu vzniknú z tohto dôvodu.

V. Hodnotenie prác a vyhodnotenie súťaže

 1. Všetky fotografie zaslané do súťaže bude hodnotiť porota, ktorú určí Organizátor.
 2. Porota bude práce hodnotiť v priebehu 1 mesiaca po ukončení trvania súťaže, berúc do úvahy umeleckú hodnotu, kvalitu a originalitu zaslaných fotografií.
 3. Spomedzi zaslaných fotografií vyberie porota tri práce, ktoré obsadia prvé, druhé a tretie miesto.
 4. Porota zároveň určí 3 výnimočné práce.
 5. Rozhodnutie poroty je konečné a záväzné pre všetkých účastníkov súťaže.
 6. O rozhodnutí poroty budú ocenené osoby informované telefonicky a elektronickou cestou. Rozhodnutie poroty bude zverejnené na internetovej stránke mikroprojektu: nowywymiaredu.wsie.edu.pl .
 7. Slávnostná prezentácia odmenených prác a víťazov Súťaže, ako aj odovzdávanie cien sa uskutoční počas vernisáže výstavy FOTOGRAFIA Z POHRANIČIA, ktorá sa bude konať v Študentskom klube WSI-E KOMPAS vo februári 2018.

VI. Ceny

 1. Víťazi Súťaže získajú nasledovné ceny:
  1. za obsadenie 1. miesta – diplom + expozícia práce na výstave + expozícia práce v kalendári na rok 2018 + vecná cena (fotoaparát)
  2. za obsadenie 2. miesta – diplom + expozícia práce na výstave + expozícia práce v kalendári na rok 2018 + vecná cena (tablet)
  3. za obsadenie 3. miesta – diplom + expozícia práce na výstave + expozícia práce v kalendári na rok 2018 + vecná cena (album s fotografiami)
 1. Porota zároveň udelí 3 mimoriadne ocenenia. Každý z ocenených získa odmenu – kurz fotografovania. Odmenené práce budú zároveň prezentované na výstave v Študentskom klube a zverejnené v kalendári na rok 2018.

VII. Záverečné ustanovenia 

 1. Smernice súťaže sú dostupné na internetovej stránke mikroprojektu: nowywymiaredu.wsie.edu.pl – aktuality.
 2. Vo veciach neupravených touto smernicou sa uplatňujú príslušné poľské právne predpisy.
 3. Súťaž nemožno považovať za „hazardnú hru” v zmysle zákona z dňa 29. júla 1992 o hazardných hrách a stávkových kanceláriách (Ú. v. č. 68, pol. 341, v znení neskorších zmien).
 4. Zaslaním fotografie do súťaže účastník súťaže zároveň súhlasí s podmienkami tejto smernice.

 

Fotografická súťaž FOTKA Z POHRANIČIA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Accessibility