Konkurs fotograficzny FOTKA Z POGRANICZA

Rozwiązanie konkursu FOTKA Z POGRANICZA

Bartosz Wójcik „Pienińskie stado”- I miejsce w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Filip Polaczek „Mroczne i piękne” – II miejsce w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Andrea Klecová „Modrá Solina” – III miejsce w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Kinga Guzik ” Inne spojrzenie” – wyróżnienie w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Magdalena Mielecka „Mroźny poranek” – wyróżnienie w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Paulina Czwałga ” Na pograniczu, Tarnica” – wyróżnienie w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

 


Regulamin konkursu fotograficznego „FOTKA Z POGRANICZA”

 

I.Organizator konkursu

 1. Konkurs fotograficzny FOTKA Z POGRANICZA organizowany jest w ramach mikroprojektu pt. NOWY WYMIAR EDUKACJI współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego FOTKA Z POGRANICZA, zwanego dalej „Konkursem” jest Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie oraz partner słowacki Obcianske zdruzenie SPEKTRUM-VYCHOD.

 

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest promocja najciekawszych miejsc pogranicza polsko-słowackiego oraz zmotywowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich z obszaru pogranicza: Podkarpackie > krośnieński > bieszczadzki ,brzozowski , jasielski, krośnieński, miasto na pr. powiatu Krosno , leski , sanocki ; przemyski > jarosławski , lubaczowski, przemyski , miasto na pr. Powiatu Przemyśl, przeworski, rzeszowski, miasto na pr. powiatu Rzeszów, Preszowski Kraj Samorządowy > Prešov.

 

IV.  Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres info@wsie.edu.pl z opisem w tytule wiadomości: konkurs fotograficzny. Zdjęcie musi być w formacie JPG, matryca minimum 10 mega pixeli, pliki o rozdzielczości minimum 150 dpi, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora (WSI-E) powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • tytuł fotografii,
 • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
 • datę i miejsce wykonania fotografii.
 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2017 r.
 2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 3. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację przez organizatorów konkursu w celu promocji konkursu i mikroprojektu oraz udzieleniu przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www mikroprojektu, w kalendarzu planowanym do wydania na zakończenie konkursu oraz wystawie w klubie studenckim WSI-E.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione
  w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Jury wybierze również 3 prace wyróżnione.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na www mikroprojektu: nowywymiaredu.wsie.edu.pl .
 7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy FOTKA Z POGRANICZA, który odbędzie się w Klubie Studenckim WSI-E  KOMPAS w lutym 2018 r.

VI. Nagrody

 

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
  1. za zajęcie I miejsca –  dyplom + ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + ekspozycja pracy w kalendarzu na 2018 rok + nagroda rzeczowa (aparat fotograficzny)
  2. za zajęcie II miejsca – dyplom + ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + ekspozycja pracy w kalendarzu na 2018 rok + nagroda rzeczowa (tablet)
  3. za zajęcie III miejsca – dyplom + ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + ekspozycja pracy w kalendarzu na 2018 rok + nagroda rzeczowa (album ze zdjęciami)
 1. Jury przyzna również 3 wyróżnienia. Każdy z wyróżnionych laureatów otrzyma nagrodę  – kurs fotograficzny. Prace wyróżnione zostaną również zaprezentowane na wystawie w Klubie Studenckim oraz opublikowane w kalendarzu na 2018 r.

 

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej mikroprojektu: nowywymiaredu.wsie.edu.pl – aktualności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

 

 

Konkurs fotograficzny FOTKA Z POGRANICZA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Accessibility