Opis mikroprojektu

W związku z szybkimi przemianami gospodarki Polski oraz Słowacji a wraz z nią rynku pracy, ogromnym problemem obydwu krajów jest niedostosowanie programów edukacyjnych w szkolnictwie na poziomie średnim do wymogów jaki stawia przed młodymi ludźmi rynek pracy i pracodawcy. Programy kształcenia, szczególnie w szkolnictwie zawodowym zarówno w Polsce jak i na Słowacji nie zawierają w ogóle lub w bardzo małym stopniu takich elementów kształcenia jak: , rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w poszukiwaniu pracy, branżowe podejście do nauki języków obcych.
Powyżej opisana luka w szkolnictwie średnim powoduje szereg negatywnych skutków dla ludzi młodych chcących znaleźć zatrudnienie, takich jak: brak znajomości swojego potencjału, brak umiejętności kreatywnego myślenia, brak umiejętności pracy zespołowej, nieumiejętne poruszanie się po rynku pracy, brak umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w poszukiwaniu zatrudnienia, nieznajomość specjalistycznego języka obcego danych branż, co skutkuje tym, iż nie są oni w stanie znaleźć zatrudnienia, w konsekwencji czego stają się osobami bezrobotnymi lub podejmują emigrację zarobkową.
Realizacja mikroprojektu poprzez szereg zaplanowanych działań spowoduje, że uczniowie wybranych szkół zawodowych po stronie polskiej jak i słowackiej zostaną zaopatrzeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości odnaleźć się na macierzystych rynkach pracy i znaleźć zatrudnienie, co finalnie zmniejszy ilość osób podejmujących emigracje zarobkową z terenów pogranicza Polski i Słowacji.

Grupą docelową mikroprojektu są uczniowie szkół zawodowych i specjalistycznych obu płci w Polsce i na Słowacji, którzy są bezpośrednim beneficjentem. Działania w ramach projektu wyposażą uczniów w umiejętności i kompetencje, które nie są wystarczająco kształtowane przez standardowy program kształcenia szkól zawodowych. Udział w projekcie pozwoli bezpośredniemu beneficjentowi nabyć umiejętności i kompetencje, które pozwolą im w przyszłości odnaleźć się na macierzystych rynkach pracy i znaleźć zatrudnienie, co finalnie zmniejszy ilość osób podejmujących emigracje zarobkową z terenów pogranicza Polski i Słowacji.
Beneficjentem pośrednim, który będzie także objęty szerokim oddziaływaniem mikroprojektu są szkoły oraz grona pedagogiczne w Polsce i na Słowacji, którym przekazane zostaną do użytku profesjonalne programy warsztatów, diagnoza gotowości uczniów ich szkół do aktywności zawodowej oraz rekomendacje do zastosowania na przyszłości w edukacji nowych, przyszłych uczniów.
Z dotychczasowych licznych doświadczeń Uczelni w zakresie współpracy ze szkołami zawodowymi i specjalistycznymi wynika , że większość ich uczniów stanowią mężczyźni, dlatego też należy założyć, że będą oni w co najmniej 60% odbiorcami zaplanowanych działań , natomiast kobiety stanowić będą ok. 40%. W związku z zaplanowanymi zadaniami oraz ich specyfiką projekt obejmie swoim działaniem także szerszą społeczność lokalną na terenach pogranicza Polski i Słowacji.

Accessibility