Author: Andrzej Chrzan

Konkurs fotograficzny FOTKA Z POGRANICZA

Konkurs fotograficzny FOTKA Z POGRANICZA

Rozwiązanie konkursu FOTKA Z POGRANICZA

Bartosz Wójcik „Pienińskie stado”- I miejsce w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Filip Polaczek „Mroczne i piękne” – II miejsce w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Andrea Klecová „Modrá Solina” – III miejsce w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Kinga Guzik ” Inne spojrzenie” – wyróżnienie w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Magdalena Mielecka „Mroźny poranek” – wyróżnienie w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

Paulina Czwałga ” Na pograniczu, Tarnica” – wyróżnienie w konkursie fotograficznym FOTKA Z POGRANICZA

 


Regulamin konkursu fotograficznego „FOTKA Z POGRANICZA”

 

I.Organizator konkursu

 1. Konkurs fotograficzny FOTKA Z POGRANICZA organizowany jest w ramach mikroprojektu pt. NOWY WYMIAR EDUKACJI współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego FOTKA Z POGRANICZA, zwanego dalej „Konkursem” jest Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie oraz partner słowacki Obcianske zdruzenie SPEKTRUM-VYCHOD.

 

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest promocja najciekawszych miejsc pogranicza polsko-słowackiego oraz zmotywowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu.

III. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich z obszaru pogranicza: Podkarpackie > krośnieński > bieszczadzki ,brzozowski , jasielski, krośnieński, miasto na pr. powiatu Krosno , leski , sanocki ; przemyski > jarosławski , lubaczowski, przemyski , miasto na pr. Powiatu Przemyśl, przeworski, rzeszowski, miasto na pr. powiatu Rzeszów, Preszowski Kraj Samorządowy > Prešov.

 

IV.  Zgłaszanie prac

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres info@wsie.edu.pl z opisem w tytule wiadomości: konkurs fotograficzny. Zdjęcie musi być w formacie JPG, matryca minimum 10 mega pixeli, pliki o rozdzielczości minimum 150 dpi, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10 MB.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
 3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora (WSI-E) powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
 • numer telefonu, adres e-mail,
 • tytuł fotografii,
 • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
 • datę i miejsce wykonania fotografii.
 1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2017 r.
 2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne.
 3. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
 5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację przez organizatorów konkursu w celu promocji konkursu i mikroprojektu oraz udzieleniu przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www mikroprojektu, w kalendarzu planowanym do wydania na zakończenie konkursu oraz wystawie w klubie studenckim WSI-E.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 8. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione
  w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

V. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 2. Jury dokonuje oceny w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze  trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Jury wybierze również 3 prace wyróżnione.
 5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na www mikroprojektu: nowywymiaredu.wsie.edu.pl .
 7. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy FOTKA Z POGRANICZA, który odbędzie się w Klubie Studenckim WSI-E  KOMPAS w lutym 2018 r.

VI. Nagrody

 

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:
  1. za zajęcie I miejsca –  dyplom + ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + ekspozycja pracy w kalendarzu na 2018 rok + nagroda rzeczowa (aparat fotograficzny)
  2. za zajęcie II miejsca – dyplom + ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + ekspozycja pracy w kalendarzu na 2018 rok + nagroda rzeczowa (tablet)
  3. za zajęcie III miejsca – dyplom + ekspozycja pracy na wystawie pokonkursowej + ekspozycja pracy w kalendarzu na 2018 rok + nagroda rzeczowa (album ze zdjęciami)
 1. Jury przyzna również 3 wyróżnienia. Każdy z wyróżnionych laureatów otrzyma nagrodę  – kurs fotograficzny. Prace wyróżnione zostaną również zaprezentowane na wystawie w Klubie Studenckim oraz opublikowane w kalendarzu na 2018 r.

 

VII. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej mikroprojektu: nowywymiaredu.wsie.edu.pl – aktualności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

 

 

Warsztaty planowania kariery

Warsztaty planowania kariery

 

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół o profilach zawodowych i specjalistycznych do udziału
w kolejnym zadaniu realizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną w Rzeszowie wspólnie z partnerem słowackim Občianske združenie SPEKTRUM-VÝCHOD w ramach mikroprojektu pt. NOWY WYMIAR EDUKACJI współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

PROGRAM SPOTKANIA 15.11.2017

W dwóch terminach: 15 listopada 2017 r. oraz 15 lutego 2018 r. organizujemy dla młodzieży warsztaty planowania kariery pt. ZAPLANUJ KARIERĘ ZAWODOWĄ Z COACHEM

 

Podczas tych spotkań odbędzie się specjalna prezentacja (wykład) na temat planowania kariery zawodowej, warsztaty w grupach z coachami, przerwa kawowa, a wszyscy uczestnicy otrzymają upominki oraz certyfikaty.

Jesteśmy przekonani, że będzie to okazja dla uczniów i opiekunów do wymiany doświadczeń związanych z warunkami kształcenia praktycznego oraz oczekiwaniami rynku pracy, a także do nawiązania bliższej współpracy.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30.10.2017 roku

Karta zgłoszeniowa

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać na adres e-mail: info@wsie.edu.pl wpisując w tytule wiadomości: „warsztaty coachingowe”.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17/ 866 04 34 lub e-mailowo: info@wsie.edu.pl, mgr Jolanta Ptaszek – Koordynator mikroprojektu.

— mgr Jolanta Ptaszek Kanclerz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie tel. 17/ 866 04 34

 

DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

14 września 2017 r. rozpoczęliśmy wsparcie uczniów szkół średnich w wyborze ścieżki zawodowej.

Podczas spotkania integracyjnego POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ trzech doradców zawodowych przeprowadziło ankietę oceniającą predyspozycje zawodowe uczestników, która podlegała  wnikliwej analizie, a następnie uczniowie  mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji w swoich szkołach, na miejscu.
Od IX.2017 – III.2018 doradcy zawodowi zaplanowali indywidualne konsultacje w szkołach średnich na obszarze wsparcia. Podczas dyżurów doradcy zawodowi spotykali się z uczniami, którzy już wypełnili ankiety i dokonali analizy ich predyspozycji zawodowych.

Z bezpłatnej pomocy doradców zawodowych skorzystało 150 uczniów.

Działania podjęte przez doradców zawodowych, analiza i wyniki indywidualnych konsultacji zostały podsumowane w publikacji naukowej pt. GOTOWOŚĆ DO AKTYWNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE MŁODZIEŻY POLSKO – SŁOWACKIEJ

SPOTKANIE INTEGRACYJNE MŁODZIEŻY POLSKO – SŁOWACKIEJ

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

dn. 14. września 2017 roku, w godz. 10.00 – 15.00

miejsce: obiekty WSIE ul. Miłocińska 40 Rzeszów

w programie:

 • Wykład nt. kształcenia praktycznego, oczekiwań rynku pracy, nowych zwodów i perspektyw,
 • Spotkanie z doradcami zawodowymi
  (przeprowadzą ankietę predyspozycji zawodowych uczestników, a następnie dokonają indywidualnych analiz podczas spotkań w Szkołach, które planowane są w okresie od września 2017 do marca 2018),
 • Spotkanie z podróżnikiem

(przedstawienie najciekawszych miejsc pogranicza polsko-słowackiego),

 • Rozgrywki sportowe z nagrodami (m. in. turniej paintballa),
 • Poczęstunek w klubie studenckim

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zorganizowane grupy mogą uzyskać zwrot kosztów przejazdu autokarem. Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 8 września 2017 r. – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki ze spotkania – zestaw podróżniczy.

Karta zgłoszeniowa

CYKL SZKOLEŃ

CYKL SZKOLEŃ

W maju 2017 roku rozpoczęliśmy CYKL SZKOLEŃ  dla młodzieży szkół średnich zawodowych i specjalistycznych z obszaru pogranicza ( Podkarpackie > krośnieński > bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, miasto na pr. powiatu Krosno, leski, sanocki; przemyski > jarosławski, lubaczowski, przemyski, miasto na pr. Powiatu Przemyśl, przeworski, rzeszowski, miasto na pr. powiatu Rzeszów, Preszowski Kraj Samorządowy > Prešov).

W okresie od maja br. do marca 2018 roku przeprowadzimy 22 bezpłatne szkolenia w szkołach polskich i słowackich nt.:

1.praca w zespole(5h)

2.poszukiwanie pracy w sieci(5h)

3.bezpieczeństwo w sieci(5h)

4.autoprezentacja bez stresu(5h)

5.język angielski techniczny(60h).

 

Szkolenia nr 1-4 odbywać się będą w Szkołach, w dogodnym dla uczniów terminie, natomiast szkolenia językowe prowadzone będą w uczelnianej pracowni językowej.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat.

Trenerzy to wysoko wykwalifikowa na kadra naukowo-dydaktyczna, która zapewni wysoki poziom przekazywanych treści merytorycznych.

Przyjmowane są zgłoszenia grup 25-osobowych na szkolenia nr 1 – 4 oraz 15 – osobowych na szkolenie nr 5.

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pobierz)

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników szkolenia

Accessibility