Opis mikroprojektu

     Vzhľadom na rýchlo prebiehajúce ekonomické zmeny v Poľsku a na Slovensku, a s nimi súvisiaca zmena pracovného trhu, obrovský problém v oboch krajinách predstavuje neprispôsobenie alebo nedostatočné prispôsobenie vzdelávacích programov na stredných školám požiadavkám a očakávaniam, ktoré na mladých ľudí kladie pracovný trh a zamestnávatelia. Vzdelávacie programy, predovšetkým čo sa týka odborného vzdelávania, tak v Poľsku ako aj na Slovensku, vôbec neobsahujú, alebo iba v minimálnom rozsahu, dôležité prvky vzdelávania, ako sú: rozvíjanie schopnosti kreatívneho myslenia, rozvíjanie schopnosti tímovej práce, využívanie moderných technológií pri hľadaní zamestnania, odborový prístup k výučbe cudzích jazykov.
Vyššie spomenutá medzera v stredoškolskom vzdelávaní má pre mladých hľadajúcich si zamestnanie rad negatívnych následkov, akú sú: neznalosť svojho osobného potenciálu, chýbajúce schopnosti kreatívneho myslenia, chýbajúce schopnosti tímovej práce, neschopnosť orientovať sa na pracovnom trhu, chýbajúce znalosti z používania moderných technológií pri hľadaní zamestnania, neznalosť odborového cudzieho jazyka svojho odboru. Následkom týchto faktorov mladí ľudia nie sú schopní nájsť si zamestnanie, a v konečnom dôsledku končia ako nezamestnaní, alebo emigrujú za prácou do zahraničia. Vďaka realizácii mikroprojektu, realizovaním naplánovaných činností a aktivít, žiaci vybraných stredných odborných a priemyselných škôl a učilísk, tak v Poľsku ako aj na Slovensku, získajú vedomosti, znalosti a zručnosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu uplatniť sa na pracovnom trhu v ich vlasti a nájsť si zamestnanie, čo v konečnom dôsledku zníži počet osôb pochádzajúcich z pohraničných oblastí, ktoré sa rozhodnú pre emigráciu za prácou do zahraničia.

     Cieľovou skupinou mikroprojektu sú žiaci stredných odborných a priemyselných škôl a učilísk oboch pohlaví v Poľsku a na Slovensku, ktorí sú priamymi prijímateľmi projektu. Vďaka činnostiam a aktivitám, ktoré budú realizované v rámci projektu, žiaci získajú znalosti a zručnosti, ktoré nie sú dostatočne rozvíjané v rámci štandardných vzdelávacích programov stredných škôl. Účasť na projekte umožní priamym príjemcom získať zručnosti, schopnosti a kompetencie, ktoré im v budúcnosti umožnia uplatniť sa na domácom pracovnom trhu a nájsť si zamestnanie, čo v konečnom dôsledku zníži počet osôb z Poľsko-Slovenského pohraničia, ktorí emigrujú za prácou do zahraničia. Nepriamymi príjemcami, na ktorých bude mikroprojekt v širokom rozsahu pôsobiť, sú školy a pedagógovia v Poľsku a na Slovensku, ktorí dostanú na vlastné využitie profesionálne programy dielní, hodnotenie pripravenosti žiakov ich škôl na zamestnanie, ako aj odporúčania, ktoré budú môcť v budúcnosti využiť vo vzdelávaní nových, budúcich žiakov. Z doterajších mnohých skúseností našej Školy týkajúcich sa spolupráce s odbornými a priemyselnými školami a učiliskami vyplýva, že väčšinu žiakov tvoria muži, preto je potrebné predpokladať, že minimálne 60% príjemcov naplánovaných činností budú muži, a ženy budú predstavovať cca 40%. V súvislosti s naplánovanými úlohami a ich špecifikami, projekt svojím rozsahom zahrnie aj širšiu lokálnu spoločnosť na území Poľsko-Slovenského pohraničia.

Accessibility